Logopeda

 

Logopeda: Terapia zaburzeń: artykulacji, mowy, głosu. Terapia zaburzeń języka pisanego (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzeń logicznego myślenia

 

Neurologopeda dziecięcy: Diagnoza i terapia różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Terapia karmienia u dzieci z zaburzeniami jedzenia.

 

Oligofrenopedagog: Terapia dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi (zaburzenia lub opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju).


Rodziców zainteresowanych opieką logopedyczną dla dzieci prosimy o kontakt ze szkołą.

 

Stale współpracujemy z logopedą, staramy się zdiagnozować problemy logopedyczne i jak najszybciej pomóc dzieciom dotkniętym wadami komunikacji. Dalsza współpraca dziecka i logopedy wymaga już indywidualnych spotkań.