Program polskiej sobotniej SZKOŁY BEZ GRANIC podzielony jest na poziomy dostosowane do wieku i umiejętności językowych dzieci.

Poziom I dla dzieci uczących się języka (w wieku od 5 do 8 lat). 

Na tym poziomie uczymy dzieci języka polskiego od podstaw, korzystając z wzorów nauczania zintegrowanego. Dzieci uczą się w głównie poprzez zabawę, poznając świat języka służącego do komunikowania się w różnych sytuacjach. 
Kończąc ten poziom zajęć, dzieci powinny: 
•  zapisywać ze słuchu proste teksty z zachowaniem poprawności ortograficznej,
•  czytać teksty przeznaczone dla swojego wieku, 
•  budować ze swobodą poprawne pod względem językowym proste wypowiedzi na interesujące je tematy.
 
Poziom II dla dzieci, które mówią, piszą i czytają w języku polskim (w wieku od ok. 10 lat).

Na tym poziomie nauka w SZKOLE BEZ GRANIC podzielona jest już na przedmioty odpowiadające różnym dziedzinom wiedzy: 
•  język polski – dzieci doskonalą umiejętności komunikacyjne poprzez wzbogacanie języka, poznawanie otaczającego ich świata i rozmawianie o nim, poznawanie literatury odpowiedniej dla ich wieku, 
•  historia Polski – dzieci poznają historię swojego kraju ojczystego (kraju swoich rodziców, dziadków), przeżywając ciekawą przygodę i jednocześnie zdobywają podstawowa wiedzę, 
•  geografia Polski – dzieci będą wędrować po Polsce, poznając jej najpiękniejsze miejsca, przez co na pewno chętnie będą chciały ją w przyszłości odwiedzać. 

Poziom III dla dzieci i młodzieży swobodnie posługującej się językiem polskim w mowie i piśmie  (w wieku od 13 do 16 lat lub starszej).
 

Na tym poziomie doskonalone będą umiejętności i pogłębiana wiedza z przedmiotów z poziomu II. 
•  Dodatkowo młodzież będzie przygotowywana do zdawania egzaminów Standard Grade i Higher Grade z języka polskiego jako obcego, co jest dopuszczalne przez szkocki system edukacji.
• Nowym przedmiotem na tym poziomie będzie wiedza o społeczeństwie – tu młodzież będzie poznawała współczesną Polskę jako kraj będący członkiem wszystkich ważnych struktur europejskich i międzynarodowych. Uczniowie zapoznają się ze swoimi prawami przysługującymi im jako pełnoprawnym obywatelom Europy. 

 

Polska sobotnia SZKOŁA BEZ GRANIC, mając na uwadze przyszłość młodych emigrantów z Polski, proponuje także zajęcia w bloku popołudniowym (po zajęciach opisanych wcześniej). 

Wszystkie dzieci moga w naszej szkole dodatkowo rozszerzać swoją wiedzę z matematyki.