REGULAMIN  

 

§1. Postanowienia ogólne 
1. No Boundaries School Community Interest Company (SZKOŁA BEZ GRANIC zwana dalej Szkołą) jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą uczyć się języka polskiego, poznawać polską historię i geografię. Celem Szkoły jest nauka czytania i pisania w języku polskim, poznawanie dziedzictwa kultury polskiej, pomoc w harmonijnym rozwoju oraz uświadomienie potrzeby integracji ludzi wywodzących się z różnych kultur.
2. Uczęszczanie do Szkoły jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie do wykształcenia uzyskanego w Szkocji, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Wszystkie osoby stanowiące społeczność Szkoły – uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, nauczyciele oraz dyrekcja – mają prawo do traktowania z szacunkiem bez względu na wyznanie, przekonania, kolor skóry, pochodzenie.

 

§2. Organizacja pracy Szkoły oraz opłaty za zajęcia szkolne
1. Zajęcia w Szkole odbywać się będą z podziałem na:
  a. poziom wczesnoszkolny obejmujący dzieci w wieku od 5 do 9 lat (nauczanie zintegrowane).
  b. poziom zaawansowany obejmujący uczniów w wieku 9+ (zajecia obejmujące przedmioty: język polski, historię Polski,  geografię Polski oraz matematykę).  
  c. zajęcia dodatkowe nieobowiązkowe: religia (przygotowanie do sakramentów).
2. Przy organizacji każdego roku szkolnego będzie brany pod uwagę kalendarz obowiązujący w miejscowych szkołach.
3. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem zajęć dla danej placówki dostępnym na stronie www Szkoły.
4. Zapisy do Szkoły są dobrowolne. Rodzice lub opiekunowie zapisują dzieci poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Szkoły (zeskanowana kopia drogą mailową lub osobiście) Formularz można pobrać ze strony Szkoły. Dziecko zostaje przyjęte do szkoły lub w razie braku miejsca umieszczone na liscie rezerwowej. Potwierdzeniem decyzji rodziców/opiekunów o zapisaniu dziecka do szkoły jest dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości £20 na konto Szkoły. Opłata wpisowa jest bezzwrotna, chyba że to szkoła nie zapewniła miejsca dla dziecka i umiesciła je na liście rezerwowej. Osoba zgłaszająca dziecko może w każdej chwili podjąć dezycję o wykresleniu dziecka z listy rezerwowej i otrzymać zwrot opłaty wpisowej.

5. Opłata roczna za zajęcia w Szkole podzielona jest na 10 równych rat miesięcznych, wpłacanych z góry na konto Szkoły. Terminy płatności do 10go każdego miesiąca poczynając od wrześcnia do czerwca. W przypadku opóźnienia płatności o 2 tygodnie od wymaganego terminu Dyrektor Szkoły może zawiesić uczestnictwo dziecka w zajęciach szkolnych. Przekroczenie dwóch kolejnych terminów płatności skutkuje automatycznym i natychmiastowym skreśleniem dziecka z listy uczniów. Opłata za Szkołę jest stała i niezależna od ilości zajęć, które dziecko opuściło z przyczyn od Szkoły niezależnych. W wyjątkowych okolicznościach (brak zaległości w opłatach), jeżeli nieobecnosć dziecka w szkole obejmuje co najmniej 4 kolejne soboty, w których odbywały się zajęcia i była złoszona z góry do Dyrektora szkoły, istnieje możliwość pełnego lub częściowego zwolnienia z czesnego za okres nieobecności dziecka. 
6. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży rodzice lub opiekunowie są zobowiązani poinformować Dyrektora Szkoły o nieobecności ucznia najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
7. Pomoce szkolne, które są własnością Szkoły powinny być szanowane; jeśli zostaną wypożyczone, należy je zwrócić na prośbę nauczyciela, a najpóźniej w ostatnim dniu zajęć w danym roku szkolnym.

 

§3. Uczniowie
1. Uczniowie mają prawo:
  a. do poszanowania godności osobistej
  b. do pobierania nauki na najwyższym poziomie
  c. do wyrażania własnego zdania. 
2. Uczniowie mają obowiązek:
  a. szanować swoich kolegów i wszystkich pracowników i gości Szkoły.
  b. przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich przed godziną zakończenia
  c. aktywnie uczestniczyć w zajęciach i przestrzegać zaleceń nauczycieli
  d. w czasie przerw przebywać w wyznaczonej części siedziby Szkoły
  e. dbać o zdrowie – w Szkole obowiązuje zakaz posiadania oraz używania wszelkich używek (m.in. papierosy, narkotyki, alkohol)
  f. dbać o schludny wygląd
  g. szanować mienie Szkoły
  h. utrzymywać w Szkole czystość.

3. Zabrania się uczniom:
  a. przynoszenia do Szkoły przedmiotów niebezpiecznych
  b. przynoszenia do Szkoły przedmiotów wartościowych
  c. używania podczas lekcji telefonów komórkowych 
  d. samowolnego opuszczania terenu Szkoły w czasie trwania przerw i zajęć szkolnych.

 

§4. Rodzice lub opiekunowie
1. Od rodziców lub opiekunów oczekujemy:
  a. punktualnego przyprowadzania lub posyłania dzieci do Szkoły 
  b. sprawdzania postępów uczniów
  c. dopilnowania wykonania przez dziecko (dzieci) prac domowych
  d. czuwania nad uzupełnianiem braków wynikających z nieobecności dziecka (dzieci) na zajęciach
  e. pomocy w organizowaniu imprez okolicznościowych i uczestniczenia w nich
  f. zapewnienia dziecku drugiego śniadania
  g. zapoznawania się z bieżącymi komunikatami dostępnymi na stronie internetowej
  h. informowania o każdej zmianie danych kontaktowych (innych wobec podanych w formularzu zgłoszeniowym).
2. Rodzice zobowiązani są do: 
  a. punktualnego odbierania dzieci po ostatnich zajęciach danej grupy (jeśli po upływie 15 minut od zakończenia zajęć nie będzie można skontaktować się z nieobecnymi rodzicami, fakt może zostać zgłoszony odpowiednim służbom socjalnym). Za spóźnienie powyżej 15 min. pobierana będzie także opłata £5 za każde rozpoczęte 15 min. Powtarzające się bez istotnych przyczyn i usprawiedliwienia spóźnienia w odbiorze dziecka skutkować mogą upomnieniem pisemnym a nawet usunięciem dziecka ze Szkoły. 
  b. zapoznania dzieci z regulaminem i pomocy w jego przestrzeganiu 
  c. złożenia pisemnego oświadczenia zgody na samodzielne przybycie i powrót dziecka (dotyczy uczniów powyżej 11 lat)
  d. złożenia pisemnego ośwaidczenia zgody na odbieranie dziecka przez osoby trzecie. 
  e. pisemnego zawiadomienia o konieczności przyjęcia przez dziecko jakichkolwiek leków podczas zajęć (leki mogą być przyjmowane tylko za wiedzą i nadzorem nauczyciela) 
  f. zgłaszania przewidywanych nieobecności dzieci w szkole. Nieobecność dziecka na trzech kolejnych spotkaniach przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami skutkuje usunięciem dziecka z listy uczniów wraz z przepadkiem depozytu. 
  g. zgłoszenia decyzji o wycofaniu dziecka ze Szkoły najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym terminem wycofania.

  

§5. Nagrody
1. Za wzorowe zachowanie oraz postępy w nauce uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody:
  a. pochwałę ustną od nauczyciela
  b. pochwałę ustną od Dyrektora
  c. pochwałę w postaci umieszczenia informacji o osiągnięciach ucznia na stronie internetowej Szkoły
  d. dyplom uznania
  e. nagrodę książkową

 

§6. Kary
1. Za niewłaściwe zachowanie a zwłaszcza nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać:
  a. ustne upomnienie udzielone przez nauczyciela
  b. ustne upomnienie udzielone przez Dyrektora
  c. pisemne upomnienie udzielone przez Dyrektora wraz z powiadomieniem rodziców.
  d. wydalenie ze Szkoły (w trybie natychmiastowym: w przypadku fizycznego ataku na drugą osobę na terenie Szkoły, posiadania i używania narkotyków, alkoholu, papierosów, innych niebezpiecznych substancji oraz wszelkich niebezpiecznych przedmiotów) oraz powiadomienie właściwych organów.

 

§7. Postanowienia końcowe
1. Rodzice lub opiekunowie powinni zapoznać się z regulaminem Szkoły. Akceptacje reguł w nim zawartych poświadczają swoim podpisem podczas zapisania dziecka  do Szkoły.
2. Rodzice lub opiekunowie poniosą koszty uszkodzeń lub zniszczeń dokonanych przez ich dziecko na terenie siedziby Szkoły.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub zniszczone przez uczniów na terenie Szkoły.
4. Na całym terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania, bądź używania niedozwolonych używek. Jego złamanie stanowi naruszenie przepisów właściciela nieruchomości i będzie zgłoszone właściwym służbom.

5. Telefony komórkowe służą do awaryjnego kontaktu z rodzicami i nie mogą być używane w celu przeszkadzania innym uczestnikom zajęć. Nauczyciel ma prawo odebrać dziecku telefon  na czas zajęć lekcyjnych, jeśli nie zastosuje się ono do upomnienia nauczyciela i nadal przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji. Telefon zostanie dziecku zwrócony po zakończonych zajęciach. Podobne zasady mają zastosowanie do innych urządzeń i gier, które zakłócają przebieg zajęć.
6. Rodzicom oraz dzieciom wolno przebywać tylko w wyznaczonej dla Szkoły części budynku.
7. Nie wolno wprowadzać zwierząt do budynku.
8. Wszelkie próby ataku werbalnego lub fizycznego wobec pracowników szkoły będą traktowane poważnie i zgłaszane na policję.
9. Zdjęcia wykonywane podczas zajęć szkolnych i imprez organizowanych przez Szkołę wykorzystywane są jedynie w celu dokumentowania działań Szkoły oraz promocji i publikowane na stronie Szkoły oraz na profilu Szkoły (FaceBook). Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na umieszczanie zdjęć swojego dziecka, powinni złożyć pisemne oświadczenie do Dyrektora Szkoły.
10. Zdjęcia i dane personalne (najczęściej imię, nazwisko, data urodzenia) dzieci, które biorą udział w konkursach, do których przystąpiły reprezentując siebie lub Szkołę, mogą być wykorzystywane przez instytucje organizujące wspomniane konkursy dla celów  związanych wyłącznie z danym wydarzeniem, takich jak umieszczanie zdjęć i opracowywanie wyników konkursów i ich publikacja medialna. W razie braku zgody na taką publikację prosimy o zgłoszenie pisemne do Dyrektora Szkoły. Brak zgoda na procesowanie danymi dzieci na potrzeby konkurów jest często formalnym powodem uniemożliwiającym dziecku wzięcie udziału w konkursie.
11. Wszelkie wnioski i skargi powinny być kierowane do Dyrektora Szkoły.

 

aktualizacja: 5/18